Obrazek

 

 

Imię

Nazwisko

Numer Dowodu Osobistego\Paszportu

Nazwa Firmy

Adres Firmy

Numer NIP

Zakres prowadzonej działalności

Na jakie potrzeby będą stosowane wskazane produkty

Telefon Kontaktowy

Kontaktowy Adres Email

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Nowy Świat 42/44 (administrator danych osobowych) drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oferty handlowej, w celach związanych z działalnością marketingową.

Niniejszym potwierdzam prawdziwość przedstawionych powyżej danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROCAM Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych tj.: adresu poczty elektronicznej w celu zapewnienia szybkiego kontaktu w przypadku realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROCAM Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych tj.: numeru telefonu w celu zapewnienia szybkiego kontaktu w przypadku realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;
Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem na wiele sposobów, tj.:
• listownie: PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;
• e-mailem na adres: sekretariat@procam.com.pl
• telefonicznie: +48 58 762 80 30
2. W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: rodo@procam.com.pl bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe w zakresie podanym w oświadczeniu /m.in. imię i nazwisko, dane dowodu tożsamości/ przetwarzane będą, w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnych przepisów prawnych tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe, o których mowa powyżej przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia transakcji.
4. Jako podmiot danych osobowych mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora danych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa); ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości.
5. Dane osobowe podane przez Państwa przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (odbiorcy danych), z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w celu zapewnienia procesu sprzedaży tj. wsparcia z zakresu IT (w tym w zakresie usług przechowywania danych), doradcom Organizatora (w tym kancelariom prawnym) itd.

 

 

*Możesz również dokonać zgłoszenia przesyłając wypełniony fomularz listem na adres PROCAM Polska Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, skan zgłoszenia mailem na adres oswiadczenia@procam.com.pl albo przekazując wypełniony formularz swojemu Doradcy PROCAM.

 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest na https://www.procam.pl/klauzula-informacyjna-rodo/