Obrazek

 

 

Dołącz do PROPARTNER 2020:

 

Firma

Imię i Nazwisko

NIP

adres email

telefon

Adres siedziby

Deklaruję wolę przystąpienia do Partnerskiego Programu Wsparcia Sprzedaży PROPARTNER 2020 organizowanego przez PROCAM Polska sp. z o. o. w Gdańsku (dalej Program)

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Programu i spełniam warunki uprawniające mnie do uczestnictwa w Programie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROCAM Polska sp. z o. o. w Gdańsku, moich danych osobowych przekazanych w Deklaracji przystąpienia dla celów związanych z realizacją Programu. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawienia i że wszelkie dane osobowe będą chronione przez Spółkę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że akceptuję stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.) dalej: "faktura elektroniczna", do rozliczeń wynikających z tarnsakcji z PROCAM Polska sp. z o. o. w Gdańsku (w tym do rozliczeń wynikających z udziału w Programie PROPARTNER) w wykorzystaniem poczty elektronicznej. Faktury elektrniczne w formie załącznika do wiadomości e-mail będą przesyłane przez PROCAM Polska sp. z o. o. w Gdańsku z adresu poczty elektronicznej efaktury@procam.com.pl na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w tabeli powyżej jako adres e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie wiadomości tekstowych typu SMS oraz wiadomości e-mailowych zawierających informacje dotyczące oferty handlowej PROCAM Polska Sp. z o. o. oraz informacji fitosanitarnych i innych wiadomości związanych z agrotechniką. Przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

Deklaruję wykonanie Budżetu Zakupów od Organizatora na rok 2020 ustalonego z Przedstawicielem Handlowym PROCAM o wartości minimalnej:

Chcę otrzymać hasło do platformy, na której sprawdzę stan wypracowanej premii