Obrazek

 

Obrazek

 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza, zaznaczenie zgód oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie w przycisk
"Potwierdzam, Zapisz"

poniżej

Imię

Nazwisko

E-mail

Firma

Telefon komórkowy

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

NIP Firmy

Oświadczam iż dane przesłane przez mnie w Ankiecie Konkursowej Konkursu CFO Roku są prawdziwe oraz że uzyskałam/łem stosowną zgodę firmy zgodnie z Regulaminem Konkursu CFO Roku dostępnym na stronie https://cforoku.pl/konkurs/ na przesłanie sprawozdania finansowego i dokumentów firmowych na adres kontakt@businessdialog.pl

Oświadczam i zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu CFO Roku dostępnym na stronie https://cforoku.pl/konkurs/ i potwierdzam chęć przystąpienia do konkursu CFO Roku zgodnie z tym regulaminem.

1. Administratorami danych osobowych, czyli podmiotami decydującymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem CFO ROKU Business Dialog Iwona D. Bartczak z siedzibą w Warszawie, NIP 5212068519. oraz są Exante Bartosz Radziszewski ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa, NIP: 5221323230 2. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Organizatorów Konkursu w związku z jego organizacją w każdym momencie może zaktualizować swoje dane osobowe poprzez kontakt@businessdialog.pl. 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu wraz z danymi kontaktowymi Administratora znajduje się na stronie www.cforoku.pl 4. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu CFO Roku 2022. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu gromadzenia danych osobowych związanych działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Exante Bartosz Radziszewski ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa, NIP: 5221323230, oraz Business Dialog Iwona D. Bartczak z siedzibą w Warszawie, NIP 5212068519; 5. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Nie podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody. 6. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców: a. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki związane z przeprowadzeniem Konkursu CFO Roku 2022, b. współorganizatorom Konkursu, c. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, d. innym odbiorcom danych – sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, e. sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 8. W związku z przetwarzaniem danych posiadasz prawo do: a. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, b. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód, c. przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody. 9. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: kontakt@businessdialog.pl. 11. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy; osoba rejestrująca się posiada prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Dane osobowe będą przechowywane przez Business Dialog Iwona D. Bartczak oraz Exante Bartosz Radziszewski. 13. Akceptacja regulaminu jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią noty informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji i zgłoszeniu dla wyżej określonych potrzeb zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 z późniejszymi zmianami).