SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

Regulamin SALESmanago

Niniejszy Regulamin określa ramy prawne korzystania z systemu SALESmanago służącego do automatyzacji działań marketingowych oraz korzystania z niniejszej strony internetowej.

§1 (definicje pojęć)

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. SALESmanago – System informatyczny Online służący do automatyzacji działań marketingowych
 3. Użytkownik – to ty o ile masz o pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub też jesteś niepełnoletni powyżej 16 lat i zaakceptowałeś Regulamin.
 4. Konto Użytkownika – konto służące do korzystania z Usługi, co oznacza korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu.
 5. Profil Użytkownika – mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego Operatora, umożliwiający Użytkownikowi wprowadzenie, zatrzymanie lub modyfikację danych o osobie umożliwiających poprawne korzystanie z funkcjonalności Serwisu, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) – tekst opublikowany w Dzienniku UE (link).
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
  osobowych (Dz.U. 2019.1781 t.j. z późń. zm.)
 8. Usługi – usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j., z późń. zm.) dostępne w ramach Kont Użytkowników.
 9. Strona Internetowa – (strona WWW) to dokument utworzony w jednej z odmian języka SGML (HTML, XML, PHP), pobierany z serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki (jeden adres www).
 10. Operator – Benhauer Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego 4, 30-705 Kraków,
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
  0000523346, NIP: 676 244 77 54, REGON: 122334666.

§2 (oświadczenia Operatora i Użytkowników Systemu)

 1. Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników SALESmanago.
 2. Użytkownicy oświadczają, że nie będą wykorzystywać SALESmanago w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego.

§3 (prawa i obowiązki Operatora)

 1. Operator ma prawo do zablokowania konta każdego użytkownika który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Operator ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu serwisów.
 3. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak największy poziom usług dostępnych w ramach SALESmanago. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu, Operator wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej za szkody materialne czy moralne spowodowane niedostępnością usługi.

§4 (rejestracja i akceptacja Regulaminu)

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Wszelkie cenniki korzystania i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są w koncie Użytkownika, na stronie głównej i podstronach serwisu SALESmanago.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych dotyczących
   Użytkownika, Klientów użytkownika, jego kontrahentów, osób odwiedzających stronę.
   Powierzysz do przetwarzania następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
   telefonu, adres, informacje finansowe (dane do faktury, historia zakupów),
  • c. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  • d. zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie do celów
   niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych
   osobowych. W celu uniknięcia wątpliwości, akceptacja niniejszego Regulaminu i
   korzystanie z Usługi będzie traktowana jako powierzanie danych do przetwarzania zgodnie
   z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto, Klienci którzy posiadają płatny abonament na system SALESmanago wraz z zawarciem umowy głównej, zawierają równolegle z Benhauer również Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§5 (postępowania reklamacyjne)

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres info@salesmanago.pl i określać:
  • a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
  • b. zarzuty Użytkownika,
  • c. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.

§6 (obowiązki użytkownika)

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a. informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  • b. przestrzegania Regulaminu,
  • c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  • d. nienaruszania praw osób trzecich.

§7 (ograniczenia techniczne i merytoryczne)

 1. Operator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego, w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności, ani przydatności Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  • b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • c. szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją Twojej Użytkowniku nieostrożności,
  • d. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • e. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  • f. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • b. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu,
  • c. zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  • d. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 4. Operator dołoży starań, aby korzystanie z Usług było możliwe dla
  Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
  operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże
  Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych
  czynników umożliwia korzystanie z Usług i lub SALESmanago. Minimalne
  wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług i/lub
  SALESmanago, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do
  Internetu oraz nowoczesna przeglądarka internetowa wspierająca HTML5, CSS3
  i JavaScript (sugerowana Chrome 74, Firefox 65, Edge 44 lub nowsza wersja
  wymienionych).

§8 (poufność)

Niniejszy paragraf zawiera ogólne informacje dotyczące wykorzystywania i przetwarzania przez
Operatora danych osobowych Użytkowników.

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Operatora w sytuacjach
  przewidzianych przepisami RODO oraz w Ustawie o ochronie danych.
 2. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej.
 3. Jeżeli w ramach korzystania z SALESmanago dojdzie do przetwarzania danych Użytkownika
  wówczas stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że postanowienia
  niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Użytkownik podał przy
  rejestracji Konta w Systemie i przetwarzania ich w celu korzystania przez Użytkownika z Systemu.
 4. Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą przetwarzania danych osobowych osób, które znajdują
  się w bazach danych, które Użytkownik wprowadził do Systemu. W takim przypadku, to Użytkownik
  jest administratorem tych danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu
  RODO i ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku braku podstawy prawnej przetwarzania danych
  osobowych wprowadzonych do Systemu lub przetwarzania tych danych niezgodnie z celem,
  w którym zostały pozyskane, bądź z naruszeniem zasady minimalizacji wynikającej z art. 5 ust.1 c
  RODO.
 5. Warunki powierzenia przez Użytkownika baz danych osobowych, które wprowadził do Systemu,
  określa, zawierana z Użytkownikiem umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą
  Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć po uprzednim wskazaniu celu przetwarzania oraz
  rodzaju danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, które powierza Operatorowi.
 6. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4
  Regulaminu.
 7. Operator jako Administrator w rozumieniu Artykułu 4 pkt 7 RODO oświadcza, że przetwarza
  dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym
  zgodnie z RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą
  zastosowanie, w szczególności: Ustawą o ochronie danych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019.1781 t.j. z późń. zm.).W razie pytań
  dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj
  się z nami – z naszym Inspektorem Ochrony Danych, drogą e-mailową na adres:
  rodo@salesmanago.pl
 8. Masz prawo do:
  1. Cofnięcia każdej zgody jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu jak również podczas
   korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody
   ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
   dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za
   sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze
   korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za
   zgodą.
   1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich
    danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o
    nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i
    usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych
    funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem
    satysfakcji.
   2. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych
    produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na
    przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Jeżeli Twój
    sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do

    przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania
    których wniosłeś sprzeciw.

   Podstawa prawna: art. 21 RODO

  2. Do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

   Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia
   wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
   Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

   1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
   2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
    w których były przetwarzane;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki
    korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
   5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem
   zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia,
   dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:
   imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikowania, które to dane zachowujemy dla celów
   rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

   Podstawa prawna: art. 17 RODO

  3. Do ograniczonego przetwarzania danych osobowych

   Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie
   żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub
   usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie
   będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

   Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących
   przypadkach:

   1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich
    wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej
    jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
    zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie
    następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

   Podstawa prawna: art. 18 RODO

  4. Prawo dostępu do danych

   Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli
   ma to miejsce, masz prawo:

   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
    o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
    Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy
    RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
    o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
    stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

   Podstawa prawna: art. 15 RODO

  5. Prawo do sprostowania danych

   Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego
   dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych
   osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich
   uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

   Podstawa prawna: art. 16 RODO

  6. Prawo do przenoszenia danych

   1. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do
    innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora
    podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas
    bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
   2. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem
    powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie
    otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

   Podstawa prawna: art. 20 RODO

   Czas spełnienia żądania

   1. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy
    to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po
    jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie
    będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch
    miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
   2. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24 h na dokonanie aktualizacji wybranych przez
    Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie
    aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
 9. Operator zobowiązuje dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie
  informacje uzyskane od Użytkownika,
 10. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 10 nie dotyczy informacji:
  1. powszechnie znanych,
  2. których udostępnienie nastąpiło na podstawie zgody Użytkownika,
  3. których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie
   obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 11. Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych wprowadzanych do systemu
  i przechowywanych przez Użytkownika w ramach swojego konta, w szczególności kontaktów
  zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu
  w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych
  przechowywanych w systemie.
 12. Operator zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek celów danych wprowadzonych do
  Systemu przez Użytkownika, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika.
  Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały
  zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego
  podejmowania decyzji.
 13. Użytkownik powierza Operatorowi dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Użytkownika,
  obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane
  behawioralne.
 14. Operator zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu
  wykonaniu usługi (do celów niniejszej Umowy) – możliwości korzystania z SALESmanago, w
  oparciu o udokumentowane polecenia Użytkownika, które mają również zastosowanie do
  przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Na pisemny wniosek Użytkownika, Operator jest zobowiązany do dostarczenia informacji
  dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w tym szczegółów technicznych
  i organizacyjnych wykorzystywanych w celu przetwarzania danych, w zakresie objętym wnioskiem
  Użytkownika.
 16. Operator informuje Użytkownika przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji
  ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 17. Operator zapewnia, że osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
  zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności.
 18. Operator oświadcza, że podjął środki ochronne wymagane na podstawie Artykułu 28 ust. 3 lit. c
  RODO. Operator korzysta z infrastruktury serwerowej firmy 3S Data Center SA w Katowicach.
 19. Operator oświadcza, że przestrzega warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
  dotyczących zaangażowania innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zgodnie z art. 28
  ust. 3 lit. d RODO.
 20. Operator biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi
  poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania
  na żądania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.
 21. Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
  obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi
  upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do
  nich, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. h RODO.
 22. Operator dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane osobowe były przechowywane przez czas
  niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W miarę możliwości staramy się
  zapewnić określony okres przechowywania danych.
 23. W terminie 14 dni po rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z SALESmanago, Operator
  trwale usunie wszelkie zapisy zawierające dane osobowe powierzone mu do przetwarzania,
  przekazane mu w związku lub podczas korzystania z SALESmanago, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g
  RODO.
 24. Nasze Usługi są dynamiczne i często wprowadzamy nowe funkcje, które mogą wymagać
  gromadzenia nowych informacji. Jeśli zaczniemy gromadzić znacząco inne dane osobowe lub
  istotnie zmienimy sposób gromadzenia, wykorzystywania lub udostępniania tych danych,
  powiadomimy o tym użytkownika i wprowadzimy zmiany w niniejszym Regulaminie.
 25. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych
  osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
 26. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na
  mocy RODO zostały naruszone, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

§9 (opłaty za korzystanie z systemu)

Użytkownik ponosi opłatę za korzystanie z systemu w zależności od wybranego modelu korzystania z usługi,  w tym za wybrany pakiet.

§9a (opłata za korzystania Email Marketing)

 1. Użytkownik dokonuje opłaty abonamentowej za korzystanie z systemu w zależności od wybranego pakietu konta email marketing za pomocą zewnętrznego systemu transakcyjnego Recurly lub Paypal, które umożliwiają płatność kartą kredytową lub debetową. Opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe pobierane będą automatycznie w pierwszym dniu po upływie okresu na jaki opłacona została subskrypcja. W razie braku automatycznego odnowienia subskrypcji uznaje się, że Użytkownik zrezygnował z usługi, co wiąże się z utratą możliwości korzystania przez niego z systemu. Konto zostanie zamknięte w ciągu 30 dni od momentu wygaśnięcia subskrypcji. Faktura VAT za dokonaną opłatę abonamentową będzie wystawiana w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności.
 2. Użytkownik może skorzystać z promocji polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu mu jednego z następujących narzędzi marketingowych: Live Chat, Pozyskuj klientów, Powiadomienia web push. W ramach bezpłatnej promocji nie można łączyć ze sobą narzędzi marketingowych. 
 3. Użytkownik może anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat. Za wyjątkiem bezpłatnych subskrypcji w okresie obowiązywania promocji, płatność za subskrypcję jest pobierana za miesiąc z góry. Użytkownik, który rozwiązał umowę, w trakcie miesiąca może oczekiwać zwrotu kosztów, które zapłacili z góry za korzystanie z licencji po dacie zakończenia umowy.

§9b (opłata za umowę udzielenia licencji na System SALESmanago Customer Engagement Platform)

 1. Podstawą działania w systemie oraz rozliczeń między Stronami,  jest zawarta Umowa udzielenia licencji na System SALESmanago Customer Engagement Platform między Użytkownikiem, a Operatorem.
 2. Użytkownik ponosi opłaty abonamentowe za korzystanie z systemu w zależności od wybranego pakietu: Essential, Professional lub Enterprise. 
 

§10 (polityka cookies)

Pliki cookies są to dane informatyczne (np. w formie plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zazwyczaj obejmują one unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz nazwę serwisu. Pliki te są wykorzystywane w celu w celu spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie, tworzyć statystyki.

Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę na dolnym pasku zostanie wyświetlona informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Jeżeli od razu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania przez nas plików cookies kliknij „Akceptuję cookies”. Jeżeli nie chcesz żeby pliki te były stosowane możesz je wyłączyć z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Oto linki do wskazówek jak to zrobić w wybranych przeglądarkach:

Przykład 1.
https://support.google.com/accounts/answer/61416

Przykład 2.
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Uprzejmie informujemy, że wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny mogą być udostępnione naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Nasza strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, tj.

 1. Sesyjne – które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. Stałe – są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez użytkownika.

Z kolei powyżej wymienione Pliki są Plikami cookies własnymi, które są skonfigurowane na własne potrzeby, przede wszystkim w celu zapewnienia właściwego działania naszej strony internetowej i są to:

Nazwa Typ Cel
smvr Permanent Przechowanie danych o aktualnej wizycie na stronie
smcfds Permanent Przechowanie informacji na temat wyświetlanych pop-up na stronie
smps Permanent Przechowanie informacji na temat wyświetlanych pop-up na stronie
smvs Permanent Przechowanie informacji na temat źródła pierwszej wizyty na stronie
smLogoCtry Permanent Przechowanie informacji o kraju, z którego nastąpiło połączenie
smwp Permanent Informacja o zaakceptowaniu zgód na wysyłkę webpush
smg Permanent Unikalny identyfikator klienta
smuuid Permanent Unikalny identyfikator sesji klienta

§11 (postanowienia końcowe)

 1. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 3. Użytkownicy SALESmanago są zobowiązani do kontrolowania zmian w Regulaminie znajdującego się pod Adresem www.SALESmanago.pl