Regulamin SALESmanago

Niniejszy Regulamin określa ramy prawne korzystania z systemu SALESmanago służącego do automatyzacji działań marketingowych oraz korzystania z niniejszej strony internetowej.

§1 (definicje pojęć)

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. SALESmanago – System informatyczny Online służący do automatyzacji działań marketingowych.
 3. Użytkownik – to ty o ile masz o pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub też jesteś niepełnoletni powyżej 13 lat i zaakceptowałeś Regulamin.
 4. Konto Użytkownika – konto służące do korzystania z Usługi co oznacza korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu.
 5. Profil Użytkownika – mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego Operatora, umożliwiający Użytkownikowi wprowadzenie, zatrzymanie lub modyfikacji danych o osobie umożliwiających poprawne korzystanie z funkcjonalności Serwisu, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu.
 6. Usługi – usługi elektroniczne w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępne w ramach Kont Użytkowników.
 7. Strona Internetowa – (strona WWW) to dokument utworzony w jednej z odmian języka SGML (HTML, XML, PHP), pobierany z serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki (jeden adres www).
 8. Operator – Benhauer Sp. z o.o. działająca pod adresem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, NIP: 676 244 77 54. REGON: 122334666.

§2 (oświadczenia Operatora i Użytkowników Systemu)

 1. Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników SALESmanago.
 2. Użytkownicy oświadczają, że nie będą wykorzystywać SALESmanago w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego.

§3 (prawa i obowiązki Operatora)

 1. Operator ma prawo do zablokowania konta każdego użytkownika który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Operator ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu serwisów.
 3. Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom usług dostępnych w ramach SALESmanago. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu, Operator wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej za szkody materialne czy moralne spowodowane niedostępnością usługi.

§4 (rejestracja i akceptacja Regulaminu)

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Wszelkie cenniki korzystania i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są w koncie Użytkownika i na stronie głównej i podstronach serwisu SALESmanago.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora wszelkich danych osobowych,
  • c. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  • d. zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

§5 (postępowania reklamacyjne)

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres info@salesmanago.pl i określać:
  • a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
  • b. zarzuty Użytkownika,
  • c. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.

§6 (obowiązki użytkownika)

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a. informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  • b. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu,
  • c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  • d. nie naruszania praw osób.

§7 (ograniczenia techniczne i merytoryczne)

 1. Operator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności a przydatności Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  • b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • c. szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją Twojej Użytkowniku nieostrożności,
  • d. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • e. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  • f. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • b. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu,
  • c. zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  • d. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 4. Operator dołoży starań, aby korzystanie z Usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usług i lub SALESmanago. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług i/lub SALESmanago, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz nowoczesna przeglądarka internetowa wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript (sugerowana Chrome 74, Firefox 65, Edge 44 lub nowsza wersja wymienionych).

§8 (poufność)

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora w sytuacjach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo:
  • a. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
  • b. do poprawiania tych danych,
  • c. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników,
 3. Operator zobowiązuje dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika.
 4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
  • a. powszechnie znanych,
  • b. których udostępnienie nastąpiło na podstawie zgody Użytkownika,
  • c. których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 5. Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych wprowadzanych do systemu i przechowywanych przez Użytkownika w ramach swojego konta, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie.
 6. Operator zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek celów danych wprowadzonych do Systemu przez Użytkownika, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika.
 7. Użytkownik powierza Operatorowi dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Użytkownika, obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane behawioralne.
 8. Operator zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu wykonaniu usługi – możliwości korzystania z SALESmanago, w oparciu o udokumentowane polecenia Użytkownika, które mają również zastosowanie do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Na pisemny wniosek Użytkownika, Operator jest zobowiązany do dostarczenia informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w tym szczegółów technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w celu przetwarzania danych, w zakresie objętym wnioskiem Użytkownika.
 10. Operator informuje Użytkownika przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Operator zapewnia, że osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności.
 12. Operator oświadcza, że podjął środki ochronne wymagane na podstawie 28 ust. 3 lit. c ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 13. Operator oświadcza, że przestrzega warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, dotyczących zaangażowania innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. d RODO.
 14. Operator biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.
 15. Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. h RODO.
 16. W terminie 14 dni po rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z SALESmanago, Operator trwale usunie wszelkie zapisy zawierające dane osobowe powierzone mu do przetwarzania, przekazane mu w związku lub podczas korzystania z SALESmanago, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.

§9 (opłaty za korzystanie z systemu)

 1. Użytkownik ponosi opłatę abonamentową za korzystanie z systemu w zależności od wybranego pakietu. Poszczególne narzędzia marketingowe wraz z cennikiem dostępne są na stronie internetowej https://appstore.salesmanago.pl/#/pricing.
 2. Użytkownik może skorzystać z promocji polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu mu jednego z następujących narzędzi marketingowych: Live Chat, Pozyskuj klientów, Powiadomienia web push. W ramach bezpłatnej promocji nie można łączyć ze sobą narzędzi marketingowych. Aby skomponować pakiet składający się z więcej niż jednego narzędzia marketingowego, konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy udzielenia licencji na system SALESmanago Marketing Automation w ramach wybranego pakietu BASIC, PRO lub Enterprise. Niniejsza promocja jest ważna do odwołania.
 3. Użytkownik może anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat. Za wyjątkiem bezpłatnych subskrypcji w okresie obowiązywania promocji, płatność za subskrypcję jest pobierana za miesiąc z góry. Użytkownik, który rozwiązał umowę, w trakcie miesiąca może oczekiwać zwrotu kosztów, które zapłacili z góry za korzystanie z licencji po dacie zakończenia umowy.

§10 (postanowienia końcowe)

 1. Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z operatorem umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 4. Użytkownicy SALESmanago są zobowiązani do kontrolowania zmian w Regulaminie pod Adresem www.SALESmanago.pl.